Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities

De coach/therapeut: holistische praktijk Cosmic Chi onder leiding van Willie Meester.

De opdrachtgever/cliënt: de wederpartij van holistische praktijk Cosmic Chi.

De diensten: sessies, consulten, behandelingen, workshops, coaching, programma’s, trajecten, trainingen, incidentele adviezen, losse verrichtingen, levering van etherische en massage oliën en/of samenstellingen, kristallen, supplementen dan wel andere incidentele diensten die door de coach/therapeut in opdracht van de opdrachtgever/cliënt worden uitgevoerd.

De overeenkomst: een contract of opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever/cliënt en holistische praktijk Cosmic Chi betreffende een overeengekomen dienstverlening als een programma, traject, training, therapie, persoonlijke coaching, consult, massage, workshop, lezing of andere dienst.

Art. 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de coach/therapeut van Cosmic Chi en de opdrachtgever/cliënt.

Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden van Cosmic Chi heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever/cliënt.

​Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach/therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Art. 3. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst kan uit een eenmalige sessie, consult of behandeling, een programma, traject, training of workshop bestaan.

De coach/therapeut zal de sessies, consult of behandelingen, programma’s, trajecten, trainingen of workshops naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Opdrachtgever/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie, consult of behandeling, programma, traject, training of workshop tijdig aan de coach/therapeut worden medegedeeld.

De coach/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie, consult of behandeling, programma, traject, training of workshop worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van Cosmic Chi en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.

Art. 4. Geheimhouding

De coach/therapeut zal alle informatie betreffende de opdrachtgever/cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/therapeut daartoe verplicht is of de coach/therapeut uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen.

Oefeningen, methodieken, testen, huiswerkopdrachten, luisterbestanden, behandelwijzen en andere handelingen die aan de deelnemer geleerd zijn mogen uitsluitend door henzelf gehanteerd worden en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

Art. 5. Tarieven

De tarieven voor sessies, consulten of behandelingen, programma’s, trajecten, trainingen of workshops zijn gebaseerd op de meest recent gepubliceerde tarieven van Cosmic Chi. Bij het aangaan van de overeenkomst zal het geldende tarief van een sessie of behandeling, programma, traject, training of workshop worden bevestigd in een mondeling gesprek, een email of in een factuur. Dit tarief is inclusief BTW.

Art. 6. Facturering en betaling

Bij een losse sessie, consult of behandeling geschiedt de betaling contant na afloop van de sessie, consult of behandeling, of per factuur die u ontvangt na de sessie, consult of behandeling.

Bij programma’s, trajecten, trainingen en workshops ontvangt u een factuur die voldaan dient te worden voorafgaand aan de eerste sessie, consult of behandeling van het traject. Bij langere programma’s en trajecten bestaat de mogelijkheid dat partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Bij workshops ontvangt u een factuur die volledig voldaan dient te worden voorafgaand aan de startdatum van de workshop. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Opdrachtgever/cliënt dient binnen 7 dagen na factuurdatum de betreffende factuur aan de coach/therapeut te betalen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De coach/therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach/therapeut zal de opdrachtgever/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De opdrachtgever/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Art. 7. Annuleringen

Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.  Bij annulering tot 48 uur voor de afspraak is de opdrachtgever/cliënt geen kosten verschuldigd.

Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

Indien de sessie, consult of behandeling op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip, is de cliënt geen kosten verschuldigd mits dit 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt aangegeven.

Indien de sessie of behandeling op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip en indien dit binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt gevraagd, is de cliënt 50% van de kosten van de sessie of behandeling verschuldigd.

Indien de annulering niet of te laat geschiedt, is de coach/therapeut gerechtigd de betreffende sessie of behandeling en de daaruit voortvloeiende kosten inzake het recht op betaling in rekening te brengen.

De coach/therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij/zij eveneens uiterlijk 48 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.

De coach/therapeut is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach/therapeut kan worden gevergd.

Art. 8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de coach/therapeut voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie, consult of behandeling, of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.

De aansprakelijkheid van de coach/therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de coach/therapeut wordt uitbetaald.

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach/therapeut is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

De coach/therapeut geeft op geen enkele wijze een medische ofwel geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen. De coach/therapeut is op geen enkele wijze en nimmer aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach/therapeut aansprakelijk wil stellen.

De coach/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde etherische- en massage oliën en/ of kristallen. De coach/therapeut zal, zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde etherische- en massage oliën en/of kristallen.

De opdrachtgever/cliënt wordt bij medische klachten altijd eerst naar huisarts of specialist verwezen.

De opdrachtgever/cliënt wijzigt nooit zelf de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met de behandelend arts.

Art. 9. Klachten

Cosmic Chi streeft ernaar goede zorg- en dienstverlening. Mocht opdrachtgever/cliënt onverhoopt niet tevreden zijn, kan dit in eerste instantie met de coach/therapeut besproken worden. Indien een klacht gegrond is, zal coach/therapeut de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen

Opdrachtgever/cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk te melden aan de coach/therapeut. Is dit niet het geval vervalt het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de dienstverlening niet aan de overeenkomst beantwoorden.

Art. 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de coach/therapeut is het Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach/therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de coach/therapeut, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

© Cosmic Chi – Druk- en typefouten voorbehouden